izmir promosyon lacoste üretimi

izmir promosyon lacoste üretimi

izmir’imizin ilkçağdan bu yana önde gelen bir ticaret,sanat ve kültür merkezi olmuştur.Bilinen en eski tarihi M.Ö.3000’e kadar dayanır.

*İlk İzmirliler,Luvvi veyaLelej denilen bir kavim tarafından şehirlerini Bayraklı’da kurmuşlardır.Ve bilinmeyen bir şey daha var ki;bu da İzmir’in Bayraklı-Tepekule’de Batı Uygarlığının en eski,en güzel kent planına sahip olduğudur.

M.Ö.!5.yüzyıla geldiğimizde ise İzmir ve çevresi Hititler’in efsanevi kadın savaşçıları;Amazonlar’ın egemenliğinde kalmıştır. Hitit İmparatorluğu dağılınca İzmir sırasıyla; İyonya,Frigya,Lidya egemenliğine girmiştir.

*M.Ö.334’te Büyük İskender’in İzmire gelmesiyle hakimiyet Makedonya Krallığı’nın eline geçer.

XI.yy’da Türklerin Anadolu’da ilerlemeleri, 1081’de Çaka Bey’in İzmir’i alması İzmir’in tarihinde yeni ve kısa süreli bir dönemi başlatmıştır.Çünkü 1097’de İzmir tekrar Bizans’ın eline geçecektir.

*XIII.yy’da İstanbul’u işgal edip burada bir Latin İmparatorluğu kuran Haçlılar’dan kaçan Rumlar,İznik Rum İmparatorluğu’nu kurarak Haçlılar’ın ele geçiremediği İzmir’i

kendilerine bağlarlar.

*XIII.yy’ın ikinci yarısında Türkmen Beyleri kaybettikleri İzmir’i geri almak için tekrar çalışmalara başladılar.Kısa sürede Batı Anadolu, Aydınoğlu Mehmet Bey’in egemenliğine girdi. Aydınoğlu Mehmet Bey İzmir’in yönetimini oğlu Umur Bey’e bıraktı.1320’de Umur Bey İzmir’in hakimi oldu.1348’de Haçlılarla girdiği bir mücadele sırasında Umur Bey alnına

saplanan bir ok ile şehit olmuştur.Bu olay sırasında bir bölümü Haçlılar’ın eline geçen İzmir,Gavur İzmir ve Müslüman İzmir olmak üzere ikiye ayrılmıştır.Gavur İzmir on yıl kadar Rodos Şövalyeleri’nin elinde kalmıştır.

*1390’da Yıldırım Bayezıd’ın Batı seferi sırasında Müslüman İzmir Osmanlı egemenliğine girer.(İzmir’de ilk Osmanlı yöneticisi Kara Subaşı İbrahim Ağa’dır.)İzmir’de 12 yıl süren Osmanlı hakimiyeti Timur’un Ankara galibiyetiyle sona ermiştir.Anadolu’da siyasi birliği bozan Timur İzmir’in yönetimini tekrar Aydınoğulları’na bırakır.Aydınoğulları’nın bölgedeki otoritesizliğinden yararlanan Subaşı İbrahim oğlu Cüneyt Bey 1413’e kadar İzmir’in yönetimine hakim olur.Fetret Dönemi’nin ardından tahta çıkan Çelebi Mehmet İzmir’e gelerek Cüneyt Beyi esir,İzmir’i zapt eder.1420 yılında çıkan Şeyh Bedrettin isyanının etkileri İzmir’e kadar uzanmıştır.

*1671’de İzmir’e gelen Evliya Çelebi, Seyâhatname’sinde İzmir’i uzun uzadıya anlatır.XVII ve XVIII.yy’da İzmir çok canlı bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

*1809-1816-1826 yıllarında yayılan veba salgınıları ve 1846-1850-1851 depremleri yaşamı olumsuz yönde etkiler.

*1901’de İzmir Saat Kulesi’nin,1907’de Asansör Kulesi’nin,1912’de İzmir Milli Kütüphanesi’nin yapımı başlamıştır.

*15 Mayıs 1919’da Yunanlılar İzmir’i işgal ederler.Yunanlılara ilk kurşunu atan kişi Gazeteci Hasan Tahsin’dir.